Údržba a príslušenstvo

Hľadáte originálny darček? A čo treba AQUADECOL - Odšeďovač na drevo bezfarebná 0,75 L? Prejdite si celú kategóriu údržba a príslušenstvo a nechajte sa inšpirovať pri výbere darčekov pre Vašich blízkych.

Tovar za skvelú cenu a rýchlym dodaním - práve teraz na eshope. Hľadáte niečo iné? Prezrite si novinky z kategórie údržba a príslušenstvo, nakúpte a ušetrite ešte dnes.

Kvalitné produkty z kategórie údržba a príslušenstvo za skvelé ceny a s rýchlym doručením. Prezrite si ponuku a kúpte si tovar s najlepším pomerom cena/výkon.

Ak hľadáte najlepšie z kategórie hracie deky, bytové doplnky a dekorácie, vodné pištole, u nás ste správne. Zaobstarajte si tovar ešte dnes a za výhodnú cenu.

Stovky cenovo výhodných produktov z kategórie hracie deky, bytové doplnky a dekorácie, podlahy a obklady skladom u partnera na eshopu. Vyberte si zo širokej ponuky a ušetrite ešte dnes.

Rýchle doručenie! NATURALIS OILS - Čistiaci a údržbový olej 6000 - bezfarebný 0,5 L z kategórie údržba a príslušenstvo u Vás môže byť už za 3 dní, pokiaľ je u partnera skladom.

Top produkty za najvýhodnejšiu cenu:

NATURALIS OILS - Čistiaci a údržbový olej 6000 - bezfarebný 0,5 L

Jednozložkový olej, ktorý sa používa na pravidelnú údržbu a oživenie všetkých druhov olejovaných a voskovaných drevených povrchov v interiéri - podklady, schody, obklady, nábytok a pod. Rýchlo zasychá, dobre sa rozlieva sa dodáva povrchu zamatovo jemný vzhľad.Ošetrené povrchy získavajú dodatočnú ochranu proti vlhkosti. Výdatnosť:  - 20-30 m2/L Príprava povrchu Drevo určené na ošetrenie musí byť suché a čisté.Prípadne zašednuté miesta vybrúste brúsnym papierom P220-P320.Chyby brúsenia sú pri olejovaných povrchoch obzvlášť viditeľné.Pred aplikáciou odstráňte z dreveného povrchu všetky nečistoty a prach.Podlahové kúrenie vypnite dostatočne v predstihu Aplikácia Údržbový olej nanášajte vo veľmi tenkej vrstve a zapracujte ho do povrchu bavlnenou handričkou alebo tanierovou brúskou s bielym padom.Dôkladne preleštite prechody medzi vrstvami.Nechajte minimálne 3 hodiny schnúť, najlepšie cez noc.

Do obchodu
AQUADECOL - Odšeďovač na drevo bezfarebná 0,75 L

Vysoko účinný prípravok pre zosvetlenie a renováciu zašednutého dreva vez nutnosti brúsenia. Zbavuje drevo šedého nádychu a tmavých škvŕn, navracia drevu pôvodný nádych a farbu. Čistí škvrny spôsobené trieslovinami, odstraňuje stopy zvetrania, ktoré vznikli vplyvom húb, plesní a rias.Prípravok nenarušuje drevné vlákna na povrchu mäkkých drevín a vďaka svojej gélovitej konzistencií sa veľmi dobre nanáša aj na vodorovné plochy. Spotreba: - 5-10 m2/L Riedenie: - pripravený priamo na použitie (riedenie 1:5 s vodou pri menej zašednutom dreve) Príprava podkladu Z povrchu dreva musia byť odstránené prípadné staré nátery.podklad je vhodné pred aplikáciou prípravku rovnomerne navlhčiť nakoľko prípravok má následne lepšiu účinnosť a lepšie prenikne do hĺbky. Aplikácia Prípravok dobre premiešajte a rovnomerne naneste c dostatočnej vrstve s pôsobením 10-20 minút.Behom pôsobenia odstraňovača udržujte povrch stále vlhký.V prípade silne zašednutého dreva môžete behom pôsobenia vykonávať opatrné kartáčovanie povrchu.Následne celý čistený povrch dôkladne opláchnite vodou.Nedostatočný oplach môže spôsobiť zhoršenie priľnavosti vrchného náteru alebo ho poškodiť.Celý postup je v prípade potreby možné opakovať. Čistenie náradia Náradie po skončení prác dôkladne umyte vodou. Identifikácia nebezpečnosti Klasifikácia látky alebo zmesi Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Skin Corr. 1, H314Eye Dam. 1, H318Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddieli 16.Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredieSpôsobuje vážne poškodenie očí. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.Prvky označovania Výstražný piktogram Výstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečné látky: kyselina šťaveľová Výstražné upozornenia H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Bezpečnostné upozornenia P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P310 Okamžite volajte lekára.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadu alebo na miesto určené obcou.Požiadavky na uzávery odolné proti otvoreniu deťmi a hmatateľné výstrahyObal musí byť opatrený hmatateľnou výstrahou pre nevidomých. Obal musí byť opatrený uzáverom odolným proti otvoreniu deťmi. Iná nebezpečnosť Zmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

Do obchodu

Najhľadanejšie