CHEMOLUX S1357 - Impregnačný základ na drevo 2,5 l bezfarebný

31,62 € Uvedená cena je platná k 28.03.2023
Do obchodu

Rozpúšťadlové napúšťadlo na drevo vhodné na prvotnú aktívnu ochranu dreva vo vonkajšom prostredí. Chráni drevo pred drevokaznými a drevosfarbujúcimi hubami a drevokazným hmyzom. Hlboko penetruje do dreva a zároveň zvyšuje priľnavosť ďalších náterov.Vhodné na drevené obklady, ploty, okná, záhradný nábytok, altánky, pergoly a pod.Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Spotreba: 
- cca 6-7 m2/L v jednej vrstve
Riedenie: 
- neriedi sa 
Príprava podkladu 
Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez špiny, mastnoty a iných nečistôt. V prípade vrchného náteru je potrebné tento náter odstrániť - je potrebné aby sa impregnácia vpila do dreva. 
Aplikácia 
Pred aplikáciou obsah balenia dôkladne premiešajte.Náter sa neriedi , je pripravený na použitie. Aplikujte v smere textúry dreva štetcom v 2-3 vrstvách podľa typu dreva. Impregnáciu je možné naniesť štetcom, striekaním alebo máčaním. Náter je suchý na dotyk po cca 12 hodinách. Pretieranie je možné po 24 hodinách. 
Príklad náteru
Náter dreva:
- 2x náter S 1357 štetcom bez riedenia / zasychanie 24 hodín a následne prebrúsenie brúsnym papierom č. 180 až 240- 1x Chemolux S Klasik štetcom - 1x Chemolux S Extra štetcom 
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Aspiračná toxicita, kategória nebezpečnosti 1Nebezpečnosť pre vodné prostredie, kategória chronickej nebezpečnosti 1Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražný piktogram

Výstražné slovoNEBEZPEČENSTVOVýstražné upozorneniaH 304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H 410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P 301 + P 310 PO POŽITÍ: okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉCENTRUM.P 501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.Obsahuje: Uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2 % aromáty, 3-jodo-2-propynyl butylkarbamát, tebukonazol, permetrin

Najhľadanejšie